سیستم آب شرب پادگان الغدیر یزد

سیستم آب شرب پادگان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی شهید حبرانی

سیستم آب شرب هوانیروز آجا

سیستم آب شرب پادگان تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول

سیستم آب شرب پادگان تیپ ۳۲۸ سنندج

سیستم آب شرب آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس نزسا

سیستم آب شرب پادگان تیپ ۲۸۸ زاهدان

سیستم آب شرب پادگان شهرک شهید توفیقی