لاندریپکیج دامداری

مزایا :

  • کاهش هزینه های جاری خرید انواع دستمال و کاغذ
  • کاهش و حذف زباله تولیدی دامداری
  • کاهش بار میکروبی شیر
  • کاهش سوماتیک سل در محدوده استاندارد
  • کاهش ورم پستان و هزینه های آن
  • عدم وابستگی و ایجاد خودکفایی
  • افزایش اثر گندزدائی و ضدعفونی
  • افزایش عمر حوله تا حداقل ۲ سال کار مداوم