گندزدائی آب شرب صنایع، ارگان ها، مجتمع های مسکونی و تجاری، تفریحیپکیج آب شرب

مزایا :

  • کاهش هزینه های جاری از جمله قرصها با پودر کلر و سایر مواد گندزا
  • افزایش اثربخشی و حصول نتایج بهتر نسبت به سایر مواد گندزدا
  • کاهش بار میکروبی شیر
  • کاهش سوماتیک سل در محدوده استاندارد
  • کاهش ورم پستان و هزینه های درمان
  • خودکفائی تولید محلول گندزدا
  • کاهش اثر نامطلوب سایر مواد گندزدا بر روی پرسنل، باقی­مانده در شیر و غیره